Zwrot ubezpieczenia niskiego wkładu

Pozew o zwrot ubezpieczenia niskiego wkładu własnego

Prawnicy naszej Kancelarii pomogli kredytobiorcom posiadającym umowę kredytową zawartą ze spółką mBank S.A. w ramach postępowania o zwrot nienależnego świadczenia pobranego tytułem ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie podzielił argumentację zaprezentowaną przez stronę powodową i wyrokiem z dnia 7 lipca 2015 r. (sygn. akt I C 493/15) zasądził całość dochodzonej należności.

Pozwany bank złożył apelację od niekorzystnego rozstrzygnięcia. Postępowanie apelacyjne wywołane wniesionym środkiem zaskarżenia oczekuje na rozpoznanie przez Sąd Okręgowy w Warszawie.