Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego – z perspektywy pozwanego kredytobiorcy

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego jest znane głównie z perspektywy kredytobiorców (zwłaszcza posiadających kredyty z elementem walutowym – CHF/EUR), którzy inicjują postępowania o zapłatę uiszczonych składek, żądając zwrotu świadczeń nienależnie pobranych przez banki.

Jednakże na przedmiotowe „ubezpieczenie” można spojrzeć z drugiej strony – kredytobiorcy pozwanego przez towarzystwo ubezpieczeniowe o zwrot środków wypłaconych bankowi w przypadku zaprzestania spłaty kredytu przez klienta. Gdy towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci odszkodowanie bankowi, wówczas zaczyna żądać od kredytobiorcy tzw. regresu. Z informacji uzyskanych na Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych wynika, że niemal wszystkie takie sprawy kończą się porażką kredytobiorcy-konsumenta.

Jednakże dla osoby, od której towarzystwo ubezpieczeń żąda zapłaty tytułem regresu jest światełko w tunelu. Argumentacja przygotowana przez prawników z naszej Kancelarii doprowadziła do skutecznej obrony klienta banku Credit Agricole Bank Polska S.A. we Wrocławiu, od którego Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA S.A. we Wrocławiu żądało zapłaty kwoty 75.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami.

W pierwszej kolejności udało się uzyskać przeniesienie sprawy do Krakowa (gdzie mieszkał nasz klient) z sądu wrocławskiego, do którego został wniesiony pozew.

Następnie, rozpoznający sprawę w I instancji Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie Wydział I Cywilny wyrokiem z dnia 16 marca 2015 r. sygn. akt I C 5173/14/P oddalił powództwo w całości oraz zasądził koszty postępowania wg norm przepisanych. Sąd Okręgowy w Krakowie, wyrokiem z dnia 19 listopada 2015 r., sygn. akt II Ca 1730/15 oddalił w całości apelację towarzystwa ubezpieczeniowego inicjującego spór, uznając ją za bezzasadną oraz zasądził na rzecz naszego klienta koszty postępowania apelacyjnego.

Z powyższego wynika, że kredytobiorcy w starciu z towarzystwem ubezpieczeniowym nie są bez szans.

Damian Nartowski