Tarcza antykryzysowa

Oddziaływanie koronawirusa COVID-19 nie kończy się jedynie na aspektach zdrowotnych. Ma on również bardzo duży wpływ na funkcjonowanie całej gospodarki, przed którą stoi wielkie wyzwanie — poradzić sobie z negatywnymi skutkami, które już teraz widać na rynku. Oprócz najbardziej oczywistych branż jak turystyczna czy gastronomiczna ucierpiało wiele innych. Efekty wciąż rozprzestrzeniającego się wirusa odczuwają nie tylko przedsiębiorcy, ale także pracownicy. W tej bezprecedensowej sytuacji polski rząd postanowił interweniować. Stworzona została specjalna ustawa tzw. tarcza antykryzysowa, wprowadzająca liczne rozwiązania mające na celu pomóc w tym najcięższym okresie. Jesteś osobą na etacie, zleceniu lub samozatrudnieniu? Prowadzisz własna jednoosobową działalność, mikrofirmę a może jesteś większym podmiotem? Jeżeli szukasz odpowiedzi na pytanie na jaką pomoc możesz liczyć w swojej sytuacji zapraszamy do krótkiej lektury poniższego tekstu oraz bezpośredniego kontaktu z kancelarią w celu indywidualnego omówienia Twojej sytuacja oraz konkretnych propozycji realnej pomocy.

Zaprezentowane poniżej rozwiązania mają na celu pomóc firmom i osobom przez nie zatrudnianym przetrwać kryzys gospodarczy wywołany przez pandemię koronawirusa.

Finalny kształt tarczy antykryzysowej wciąż nie jest znany, a same władze państwowe zapowiadają, że konieczne będą pewne poprawki jednak już teraz warto zapoznać się z proponowanymi rozwiązaniami, gdyż ich fundamenty prawdopodobnie pozostaną niezmienne. Wszelkie zmiany stanu prawnego dotyczące tarczy antykryzysowej pisanej poniżej będą aktualizowane.

Przewidziany na pomoc budżet, według wstępnych wyliczeń wynosi 212 mld zł. Ustawa przygotowana wzwiązku z pandemią koronawirusa przewiduje wsparcie gospodarki na kilku płaszczyznach — na całość tarczy antykryzysowej składa się 5 elementów: bezpieczeństwo pracowników, finansowanie przedsiębiorstw, ochrona zdrowia, wzmocnienie systemu finansowego i program inwestycji publicznych.

Zasiłek opiekuńczy

Dla rodziców dzieci do 8 roku życia z powodu zamknięcia szkoły, przedszkola czy żłobka, choroby niani, konieczności izolacji dziecka w przypadku podejrzenia o nosicielstwo choroby zakaźnej a także dla rodziców dzieci niepełnosprawnych przygotowana została pomoc finansowa. Początkowo placówki oświaty miały być zamknięte do 25 marca. W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii termin ten został jednak wydłużony do Świąt Wielkanocnych przypadających w tym roku w dniach 12-13 kwietnia.

Co ważne, to świadczenie może zostać udzielone jednemu z rodziców. Co do zasady, nie będzie przysługiwać w sytuacji, gdy jeden z opiekunów aktualnie nie pracuje lub jedno z rodziców przebywa na urlopie wypoczynkowym, macierzyńskim i jest w stanie zająć się dzieckiem. Wynika to faktu, że zasiłek ten ma umożliwić pozostanie jednemu z rodziców w domu w celu opieki nad dzieckiem. Wysokość dodatkowego zasiłku opiekuńczego to 80 proc. wynagrodzenia. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wypłacany jest na analogicznych zasadach jak dotychczas przyznawane zasiłki opiekuńcze z tytułu ubezpieczenia chorobowego.

Wakacje kredytowe

Kredyty hipoteczne, pożyczki gotówkowe będzie można zawiesić na czas od trzech do sześciu miesięcy. Warunki wakacji kredytowych oraz sposób rozpoznawania wniosków każdy bank określa indywidualnie.

Postojowe

Obejmuje zarówno osoby na samozatrudnieniu jak i pracujący na umowach cywilnoprawnych, gdyż to oni należą do grupy najbardziej zagrożonej w przypadku kryzysu gospodarczego. Pracujący na umowie o dzieło, umowie zlecenie mogą liczyć na zapomogę wynosząca ok. 2 tys. zł. Jedynym z warunków jest zawarcie umowy przed 1 lutego br. Kwota ta przysługuje jeżeli doszło do przestoju w prowadzeniu działalności.

Przejęcie składek na ZUS

W małych firmach — do 9 osób — za osoby zatrudnione składki na ZUS przez trzy miesiące będą odprowadzane z budżetu państwa, pod warunkiem, że płatnik składek zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, na dzień 29 lutego 2020 r. Zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.

Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł (300 proc. przeciętnego wynagrodzenia), którzy opłacają składki tylko za siebie.

Pożyczki

Przewidziane w wysokości do 5 tys. zł. Dla firm zatrudniających do dziewięciu pracowników. Pożyczka jest jednorazowa a po spełnieniu dodatkowych warunków istnieje możliwość jej całkowitego umorzenia. Pożyczka musi zostać przeznaczona pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy. Wniosek składa do powiatowego urzędu pracy.

Dopłaty do pensji pracowników

Ta forma ma pomóc mikro, małym oraz średnim przedsiębiorcom. Polega na dofinansowaniu wynagrodzenia pracowników o 50%, 70% lub nawet 90% w zależność od tego jak spadły obroty. Spadek ten liczony jest w odniesieniu do roku 2019 a pod uwagę brane są 2 kolejne miesiące lub okres kolejnych 60 dni w poszczególnych latach. Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów we wskazanym wyżej okresie. Dla wielu przedsiębiorców istotny może być również warunek utrzymania zatrudnienia przez okres pobierania dofinansowania oraz kolejny taki sam.

W przypadku spadku obrotów o:

 1. co najmniej 30% — może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
 2. co najmniej 50% — może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
 3. co najmniej 80% — może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

Dofinansowanie osób na samozatrudnieniu

Przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników, dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 przyznaje starosta na warunkach dotyczących okresu spadku obrotów takich podobnych. Wysokość dofinasowania na jakie może liczyć podatnik to, w przypadku spadku obrotów o:

 1. co najmniej 30% — może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
 2. co najmniej 50% — może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
 3. co najmniej 80% — może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie

na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Ważne jest również to, ze środki te muszą zostać wykorzystane na prowadzenie działalności.

Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy

Przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, oraz wypłatę świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy. Pod uwagę bierzemy więc dwie sytuacje:

 1. okres przestoju ekonomicznego, w którym można obniż wynagrodzenie maksymalnie o 50%, ale nie mniej niż do wysokości minimalnego wynagrodzenia. Do tak obnażonego wynagrodzenia państwo dopłaci połowę, czyli maksymalnie 1300 zł
 2. spadek obrotów gospodarczych — spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:
  • nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w porównaniu do łącznych obrotów z 25 analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego lub 60 kolejnych dni.
  • nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego

  w takich wypadkach można obniżyć wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne.
  W takim wypadku państwo pokryje 50% wynagrodzenia jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

Działalności pożytku publicznego

Dla działalności pożytku publicznego (fundacji, stowarzyszeń) również przewidziano pomoc polegającą na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19. Spadek przychodów obliczamy analogicznie jak w poprzednich przykładach — na podstawie porównania dwóch miesięcy lub kolejnych 60 dni roku poprzedniego z obecnym. Wysokość dofinansowania pokrywa się z uregulowaniem dofinansowania wynagrodzeń pracowników opisanym powyżej.

Zmiany podatkowe

Zaliczki PIT-4

Wprowadzenie prolongaty terminu przekazania przez pracodawcę zaliczek na podatek PIT od przychodów z szeroko rozumianej pracy pobranych w marcu i kwietniu.

Zaniechanie poboru opłaty prolongacyjnej

Podatnik nie będzie musiał ponosić kosztu opłaty w związku z odroczeniem terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty, albo odroczeniem lub rozłożeniem na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami. Opłata ta wynosiła do tej pory 4% kwoty podatku lub zaległości podatkowej.

Możliwość rezygnacji z uproszczonych zaliczek w 2020 r.

Rozwiązanie zostało wprowadzone dla tzw. małych podatników i ma na celu poprawić ich płynność poprzez danie możliwości płacenia niższych zaliczek, określonych na podstawie bieżących dochodów za miesiące marzec–grudzień 2020 r., jeżeli ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Możliwość wstecznego rozliczania strat

Zwolnienie to dotyczy podatku PIT oraz CIT. Dla podatników, którzy w 2020 r. ponieśli stratę uruchomiona zostanie procedura umożliwiająca odliczenie jej od dochodu z roku 2019.

Zawieszone kontrole podatkowe

Na czas obowiązywania stanu epidemicznego będzie możliwość zawieszenia kontroli podatkowych, postępowań podatkowych, kontroli celno — skarbowych na wniosek podatnika lub jezli tak zadecyduje samodzielnie organ przeprowadzający kontrole.

Odroczenie wprowadzenia nowych przepisów

Obowiązek składnia nowych JPK_VAT został odroczony do 1 lipca 2020 r. Natomiast do 13 lipca 2020 r. przedłużono czas na dokonanie zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjenta Rzeczywistego (CRBR). Również nowa matryca stawek VAT nie zostanie wprowadzona w kwietniu a dopiero w lipcu.

Podsumowując, wprowadzonych zostało wiele rozwiązań mających na celu pomóc pracownikom, pracodawcom i całej gospodarce. Ze względu na szybkość wprowadzania regulacji niektóre zapisy mogą być niedoprecyzowane lub niejasne. Sytuacji nie ułatwia również wielość procedur, instytucji oraz wniosków jakie będzie trzeba złożyć aby pomoc taką otrzymać. W związku z tym, zachęcamy podmioty zainteresowane skorzystaniem z wyżej przedstawionych propozycji rządu do kontaktu z kancelarią w celu skonsultowania konkretnej sytuacji.

Ewa Zieleniec