Wytoczyliśmy powództwo przeciwegzekucyjne

Postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 18.07.2017 r., I C 1213/17 w sprawie kredytu indeksowanego CHF

W imieniu kredytobiorców, którzy zawarli umowę kredytu indeksowanego z Santander Consumer Bankiem S.A. we Wrocławiu, wytoczyliśmy powództwo przeciwegzekucyjne o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego opartego na bankowym tytule egzekucyjnym.

Sąd Okręgowy w Krakowie w ustawowym terminie rozpoznał wniosek o zabezpieczenie powództwa poprzez zawieszenie prowadzonego wobec klientów postępowania egzekucyjnego, sformułowany w pozwie.

W uzasadnieniu wydanego postanowienia Sąd Okręgowy w Krakowie wskazał, że:

Na uzasadnienie żądania pozwu powołali się na fakt, iż przedmiotowy tytuł wykonawczy – bankowy tytuł egzekucyjny – został wystawiony bezpodstawnie, albowiem umowa kredytu jest nieważna w całości, względnie jej poszczególne postanowienia, są nieważne, ewentualnie nieskuteczne jako klauzule abuzywne, a nadto że umowa nie została wypowiedziana i nie zachodziły warunki do jej wypowiedzenia.

Okoliczności powyższe, w wypadku ich wykazania, mogą prowadzić do oceny, że zobowiązania powodów stwierdzone w kwestionowanym tytule w rzeczywistości nie istnieją, co może spełniać przesłanki przewidziane w art. 840 § 1 pkt 1 k.p.c. Należy uwzględnić, że powodowie przeczą aby doszło do skutecznego wypowiedzenia umowy kredytu, a biorąc pod uwagę okoliczność, że umowa została zawarta w dniu ———— 2008 r. na lat 20 wystawienie bankowego tytułu wykonawczego obejmującego cały udzielony i niespłacony kredyt wymagałaby zgodnie z § 10 umowy dokonania wypowiedzenia, gdyż dopiero w wypadku dokonania wypowiedzenia zwrot całego udzielonego kredytu z odsetkami stałby się wymagalny. Ponadto szeroka argumentacja przedstawiona w pozwie dotycząca sprzeczności postanowień umownych regulujących kwestie przeliczania zobowiązani powodów ze złotówki na franka szwajcarskiego i vice versa, silnie – na obecnym etapie postępowania, jeszcze przed wypowiedzeniem się przez stronę pozwaną – uprawdopodabnia, że postanowienia te mogą być nieważne, względnie nieskuteczne wobec powodów. Konsekwencją zaś takiego stanu rzeczy jest to, że zobowiązanie stwierdzone przedmiotowym tytułem egzekucyjnym w rzeczywistości może nie istnieć. Zatem uznać należy, że żądanie pozwu jest w chwili obecnej dostatecznie uprawdopodobnione dla celów udzielenia zabezpieczenia.

Z niecierpliwością czekamy na odpowiedź na pozew oraz pierwszą rozprawę!

Sprawę prowadzą: radca prawny Lidia Cieloch oraz radca prawny Damian Nartowski.