Pozew przeciw Bank Pekao S.A.

Pozew przeciwko Bankowi Pekao S.A. (umowa kredytu przejęta z Banku BPH S.A.) – ustawa antyspreadowa i jej skutki

W imieniu naszych Klientów, posiadających kredyt denominowany w CHF, pozwaliśmy Bank Polska Kasa Opieki S.A. (tzw. „PEKAO z Żubrem”) o zapłatę.

Dlaczego ten Bank, skoro praktycznie nie udzielał kredytów z elementem walutowym?

Odpowiedź jest prosta – pierwotnie nasi Klienci byli kredytobiorcami w Banku BPH S.A. Wraz z przejęciem części Banku BPH S.A. przez Bank Polska Kasa Opieki S.A., nasi Klienci „trafili” do tej ostatniej jednostki.

Jak już wspomniałem Klienci posiadają kredyt denominowany w CHF. Kwota kredytu wyrażona w CHF, wypłacona w PLN i spłacana w PLN. Kredyt udzielony w 2005 r.

Pozwaliśmy o nadpłacone raty wskutek stosowania kursu jednostronnie ustalanego przez bank – począwszy od momentu udzielenia kredytu do dnia wniesienia pozwu.

Bank wskazywał na skutek i konsekwencje ustawy antyspreadowej, która weszła w życie 26.8.2011 r. oraz wyrok SN z 19.3.2014 r. [IV CSK 362/14, www.sn.pl] oraz wyrok SA w Białymstoku z dnia 5.3.2014 r., [I ACa 801/13, www.orzeczenia.ms.gov.pl], wywodząc, że dokonana nowelizacja ustawy – Prawo bankowe uniemożliwia skuteczne dochodzenia roszczeń przez kredytobiorców, zwłaszcza za okres po dniu jej wejścia w życie.

Nie poddaliśmy się. Przekonaliśmy zarówno sąd I instancji [SR dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie, I C 2535/15/K, niepubl.], jak i sąd odwoławczy rozpoznający apelację banku [SO w Krakowie, II Ca 981/16, niepubl.], że ustawa antyspreadowa nie może sanować niedozwolonych postanowień umownych. Podkreślaliśmy, że daje tylko dodatkowe uprawnienie, nie wykluczając jednocześnie możliwości dochodzenia praw w inny sposób, chociażby w drodze powództwa o zapłatę. Wskazywaliśmy, że z treści ustawy antyspreadowej nie można wywnioskować, że ma automatyczny skutek i „naprawia” klauzule abuzywne w kredytach z elementem walutowym czy to CHF/EUR, czy też innych.

Wygraliśmy zwrot nadpłaconych rat za ostatnie 10 lat (VII 2005 – V 2015).