Jak uzyskać pomoc w ramach tarczy antykryzysowej

Pomoc ustawowa

lpRodzaj pomocyKomu przysługujeKryteriumGdzie składać wnioskiTermin złożenia wnioskuWymagane daneWartość pomocyOkres pomocy
1Umorzenie składek ZUSPrzedsiębiorcy do 9 zgłoszonych ubezpieczeń stan na 29.02.2020
 • Składki nie zostały zapłacone
 • Firma założona przed 01.02.2020 r.
ZUSdo 30 czerwca
 • Złożenie deklaracji rozliczeniowych
 • Wniosek płatnika składek
Wysokość składek ZUS (ubezp. Społ. Ubezp. Zdrow. Fundusz Pracy, FGŚP.)3 mies., tj.: 01.03.2020 — 31.05.2020
Samozatrudnieni
 • Składki nie zostały zapłacone
 • Kryterium dochodowe (limit 15 681 zł)
 • Firma założona przed 01.02.2020 r.
ZUSdo 30 czerwca
 • Złożenie deklaracji rozliczeniowych
 • Oświadczenie samozatrudnionego o nieprzekroczeniu limitu przychodu (15 681 zł)
 • Wniosek płatnika składek
Wysokość składek ZUS (ubezp. Społ. Zdrow. Fundusz Pracy, FGŚP.)3 mies., tj.: 01.03.2020 — 31.05.2020
2Świadczenia postojoweSamozatrudnieni i zleceniobiorcy
 • Spadek przychodów min 15 % do miesiąca poprzedniego),
 • Kryterium dochodowe (limit 15 681 zł)
 • Firma założona / umowa podpisana przed 01.02.2020
ZUSDo 3 miesięcy po zakończeniu epidemiiWniosek osoby uprawnionejPodstawowe świadczenie 2 080 zł (nieskładkowane i nieopodatkowane)*jednorazowo
3Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników oraz osób zatrudn. na podst. umów zleceń podlegających ubezpieczeniom emeryt. i rent.Wszyscy przedsiębiorcy
 • Spadek przychodów**,
 • Brak zaległości w ZUS i US do III kw. 2019,
 • Okres przestoju ekonomicznego
 • lub obniżonego wymiaru czasu pracy.
Urząd Pracydo 5 dni roboczych od daty podpisania porozumienia
 • Porozumienie Pracodawca — Pracownicy przekazane do okręgowego inspektora pracy o przestoju ekonomicznym (obniżenie wynagrodzeń),
 • zobowiązanie do utrzymania zatrudnienia przez okres dofinansowania x 2
50 % minimalnego wynagrodzenia za pracę wraz ze składkami na ubezp. społ. (czyli 1 533,09 zł), z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.***3 mies
do 5 dni roboczych od daty podpisania porozumienia
 • Porozumienie Pracodawca — Pracownicy przekazane do okręgowego inspektora pracy o obniżonym wymiarze czasu pracy,
 • zobowiązanie do utrzymania zatrudnienia przez okres dofinansowania x 2
do 40 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (tj. 2 452,27 zł)****3 mies

* W przypadku gdy suma przychodów z umów cywilnoprawnych w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskana w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe wynosi mniej niż 50 % kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r. (tj. 1300 zł brutto) świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu wykonywania tych umów cywilnoprawnych.
Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, do której mają zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej, świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 50 % kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020 r.

** Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług w następstwie COVID-19, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:
1) nie mniej niż o 15 %, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 01.01.2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, lub
2) nie mniej niż o 25 % obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 01.01.2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych.

*** Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50 %, ni niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 300 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (15 595,74 zł).

**** Przedsiębiorca może obniżyć wymiar czasu pracy o 20 %, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 300 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (15 595,74 zł).

Pomoc uznaniowa (wg indywidualnej decyzji starosty)

LpRodzaj pomocyKomu przysługujeKryteriumGdzie składać wnioskiTermin złożenia wnioskuWymagane daneWartość pomocyOkres pomocy
1Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników oraz osób zatrudn. na podst. umów zleceń podlegających ubezpieczeniom emeryt. i rent. Mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa
 • Brak zaległości w ZUS i US do III kw. 2019 r.,
 • Spadek przychodów min 30 %
Urząd Pracy14 dni od dnia ogłoszenia naboru
 • Oświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu oraz kosztach wynagrodzeń
 • Zobowiązanie do zatrudnienia przez okres równy: okres dofinansowania x 2
50 % wynagrodzeń poszczególnych pracowników, max 50 % minimalnego wynagrodzenia za pracę wraz ze składkami na ubezp. społ. (czyli 1 533 zł)3 mies
 • Brak zaległości w ZUS i US do III kw. 2019 r.,
 • Spadek przychodów min 50 %
Urząd Pracy14 dni od dnia ogłoszenia naboru
 • Oświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu oraz kosztach wynagrodzeń
 • Zobowiązanie do zatrudnienia przez okres równy: okres dofinansowania x 2
70 % wynagrodzeń poszczególnych pracowników, max 70 % minimalnego wynagrodzenia za pracę wraz ze składkami na ubezp. społ. (czyli 2 146 zł)3 mies
 • Brak zaległości w ZUS i US do III kw. 2019 r.,
 • Spadek przychodów min 80 %
Urząd Pracy14 dni od dnia ogłoszenia naboru
 • Oświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu oraz kosztach wynagrodzeń
 • Zobowiązanie do zatrudnienia przez okres równy: okres dofinansowania x 2
90 % wynagrodzeń poszczególnych pracowników, max 90 % minimalnego wynagrodzenia za pracę wraz ze składkami na ubezp. społ. (czyli 2 759 zł)3 mies
2Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczejSamozatrudnieni
 • Brak zaległości w ZUS i US do III kw. 2019 r.,
 • Spadek przychodów min 30 %
Urząd Pracy14 dni od dnia ogłoszenia naboruZobowiązanie przedsiębiorcy o prowadzeniu działalności przez okres równy: okres dofinansowania x 250 % minimalnego wynagrodzenia miesięcznie (1 300 zł brutto)3 mies
 • Brak zaległości w ZUS i US do III kw. 2019 r.,
 • Spadek przychodów min 50 %
Urząd Pracy14 dni od dnia ogłoszenia naboruZobowiązanie przedsiębiorcy o prowadzeniu działalności przez okres równy: okres dofinansowania x 270 % minimalnego wynagrodzenia miesięcznie (1 820 zł brutto)3 mies
 • Brak zaległości w ZUS i US do III kw. 2019 r.,
 • Spadek przychodów min 80 %
Urząd Pracy14 dni od dnia ogłoszenia naboruZobowiązanie przedsiębiorcy o prowadzeniu działalności przez okres równy: okres dofinansowania x 290 % minimalnego wynagrodzenia miesięcznie (2 340 zł brutto)3 mies
3Umarzana pożyczkaMikroprzedsiębiorcy
 • Zobowiązanie utrzymania pracowników (stan zatrudn. z 29.02.2020 r.) przez 3 mies.
 • Okres spłaty max 12 m-cy
Urząd Pracy14 dni od dnia ogłoszenia naboru
 • Oświadczenie o stanie zatrudn. na dzień 29.02.2020 r.,
 • Oświadczenie o nie zmniejszeniu stanu zatrudnienia przez 2 mies.,
 • Zabezpieczenia (np. weksel in blanco)
5 000 złjednorazowo

Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych.