IP Box. Kto może skorzystać z ulgi?

Ulga podatkowa zwana IP Box (Innovation Box) obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. i dotyczy preferencyjnego opodatkowania dochodów z komercjalizacji kwalifikowanych praw własności intelektualnej (ang. qualified intellectual property). Jej wprowadzenie miało na celu wpieranie innowacyjności oraz zatrzymanie pojawiającej się tendencji drenażu specjalistów z dziedzin IT do państw oferujących mniejsze obciążenia oraz bardziej przejrzysty system podatkowy. Ulga ma również zachęcać do inwestycji i zainteresowania pracami badawczo-rozwojowymi a w dalszej perspektywie wpłynąć przez to pozytywnie na rozwój nowych technologii.

Ulga została wprowadzona na podstawie art. 1 pkt 25 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2193). Od początku 2019 r. zostały dodane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 30ca i art. 30cb, na których skupimy się w dalszej części.

Zgodnie z art. 30ca ust. 1 ustawy o PIT podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania.
Po pierwsze należy wskazać podmioty jakie mogą skorzystać z ulgi. Będą to:

 • podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych,
 • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ustawodawca nie uzależnia zastosowania ulgi od działania w konkretnej formie prawnej a zatem potencjalny krąg adresatów jest bardzo szeroki. Szansę na niższe opodatkowanie mają więc zarówno większe spółki jak i osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Podstawowe kwestie to ustalenie czym jest działalność badawczo-rozwojowa oraz dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Pierwsze z pojęć zostało zdefiniowane w art. 5a pkt 38 ustawy o PIT i oznacza działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Drugie natomiast zostało uregulowane w art. 30ca ust. 2 ustawy o PIT i stanowi enumeratywny katalog obejmujący:

 1. patent,
 2. prawo ochronne na wzór użytkowy,
 3. prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
 4. prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
 5. dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
 6. prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,
 7. wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin,
 8. autorskie prawo do programu komputerowego.

Muszą one podlegać ochronie (najczęściej na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) a przedmiot tej ochrony musi zostać wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej (B+R).

Dalsza część skupiać się będzie przede wszystkim na ostatnim punkcie – autorskim prawie do programu komputerowego. Na jego podstawie z ulgi skorzystać będzie mogła znaczna część osób pracujących w branży IT. Większość czynność wykonywanych przez programistów oraz zawody pokrewne będzie mogła zostać zakwalifikowana jako działalność badawczo-rozwojowa. Ważną oraz dobrą informacją jest to, że podatnik chcący skorzystać ze zwolnienia podatkowego nie musi w prowadzonej przez siebie działalności tworzyć produktu, narzędzia, aplikacji, programu itp. (dalej zbiorczo „Prace”) od zera. Zgodnie z przywołaną wyżej definicją na równi z wytworzeniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej traktowane jest jego rozwinięcie lub ulepszenie. Oznacza to, że również wprowadzenie zmian do gotowego już programu poprzez ingerencję w jego kod będzie kwalifikowane jako działalność B+R. Ważne, aby Prace realizowane były w zakresie zagadnień związanych z technologiami informacyjnymi (IT) i tworzeniem innowacyjnych produktów.

Co do zasady powinny bazować na indywidualnych, autorskich pomysłach, niekiedy uwzględniając jedynie ogólne wytyczne co do zastosowania, czy też funkcjonalności projektowanego oprogramowania, przekazane przez zleceniodawcę prac. Ważne, aby były ukierunkowane na zwiększenie zasobów posiadanej wiedzy oraz wykorzystanie jej do tworzenia nowych zastosowań. Muszą być przy tym prowadzone w sposób systematyczny i zorganizowany.

Kolejnym warunkiem jaki musi zostać spełniony jest odpłatne przeniesienie kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Prawo to musi zostać zbyte, gdyż zwolnieniu podlega właśnie dochód osiągnięty z tego tytułu.

W przypadku rozliczania się na podstawie art. 30ca ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, prowadzona musi być odrębna ewidencja, zgodnie z wymogiem art. 30cb pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. podatnik musi:

 1. wyodrębnić każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej w prowadzonych księgach rachunkowych;
 2. prowadzić księgi rachunkowe w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej;
 3. wyodrębnić koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4, przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu;
 4. dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie łącznego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej – w przypadku, gdy podatnik wykorzystuje więcej niż jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej, jeżeli powyżej opisane warunki nie mogą być spełnione.

Do wspomnianych powyżej kosztów można zaliczyć koszty faktycznie poniesione przez podatnika na:

 1. prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej,
 2. nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej,
 3. nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Do kosztów nie można jednak zaliczyć tych, które nie są bezpośrednio związane z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, w szczególności odsetek, opłat finansowych oraz kosztów związanych z nieruchomościami.

Podsumowując, podatnik chcący skorzystać z ulgi podatkowej w postaci 5% podatku musi spełnić łącznie następujące warunki:

 1. Prowadzić działalność gospodarczą – nie ma przy tym znaczenia wielkość podmiotu ani jego forma organizacyjno-prawna.
 2. W wyniku działalności musi powstać kwalifikowane prawo własności intelektualnej mieszczące się w katalogu wyżej przywołanym, które jednocześnie jest wynikiem prowadzonych prac badawczych lub rozwojowych.
 3. Uzyskać dochód ze sprzedaży tego prawa – musi zbyć na podstawie umowy swoje prawa majątkowe do wytworzonego, ulepszonego lub rozwiniętego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.
 4. Prowadzić ewidencje zgodną z wymogiem art. 30cb pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 5. Złożyć wniosek o wydanie interpretacji podatkowej – zgodnie z zaleceniami wydanymi przez Ministerstwo Finansów.

Podatnik ma czas do 30 kwietnia 2020 r. na dokonanie wszystkich formalności niezbędnych do prawidłowego rozliczenia roku podatkowego 2019 r. w tym uzyskania pozytywnej interpretacji podatkowej, na którą czas oczekiwania wynosi aż do 3 miesięcy.


Jeżeli szukają Państwo firmy, która szybko, sprawnie, bezpiecznie i zgodnie z przepisami przeprowadzi Państwa przez cały proces zapraszamy do kontaktu.

Pomagamy zarówno w poszczególnych elementach istotnych dla prawidłowego rozliczenia jak również prowadzimy kompleksową obsługę w zakresie korzystania z ulgi IP Box obejmującą:

 • analizę umowy pod kątem zawarcia w niej odpowiednich zapisów dotyczących przeniesienia autorskich praw majątkowych,
 • wystąpienie z wnioskiem w imieniu Podatnika o indywidualną interpretację podatkową,
 • stworzenie oraz prowadzenia ewidencji księgowej zgodnej z wymogami wyżej opisanymi.
Ewa Zieleniec