Zakres usług

Główne obszary specjalizacji
Go to Dla biznesu

Dla biznesu

Pełna obsługa prawna firm w tym: optymalizacja podatkowa, dokumentacje cen transferowych, audyty prawne i podatkowe, reprezentacja przed sądami i organami podatkowymi, umowy, windykacje, sprawy pracownicze.

Go to Dla klientów indywidualnych

Dla klientów indywidualnych

Porady w sprawach cywilnych, administracyjnych, rodzinnych i podatkowych. Reprezentacja przed sądami i organami administracyjnymi. Odszkodowania, spadki, regulacje stanu prawnego nieruchomości. Pomoc dla „frankowiczów”.

Go to Odszkodowania

Odszkodowania

Pomoc i reprezentacja w sprawach o odszkodowania w szczególności z tytułu: wypadków przy pracy, wypadków komunikacyjnych, szkód majątkowych, szkód osobowych, wypadków rolniczych, uszczerbków na zdrowiu i błędów lekarskich.

O mnie

Radca prawny, doradca podatkowy i mediator stały
Lidia Cieloch
Lidia Cieloch

Od ponad 10 lat służę wsparciem dla przedsiębiorców w prawnych, a szczególnie podatkowych aspektach ich działalności, pomagam w sprawach wewnątrzkorporacyjnych, analizie i przygotowaniu projektów umów, w negocjacjach, w sprawach cywilnych i egzekucyjnych. Specjalizuję się w prawie podatkowym, szczególnie w aspektach podatkowych prowadzenia przedsiębiorstwa, w tym również optymalizacji podatkowej działalności gospodarczej. Ponadto reprezentuję klientów na wszystkich etapach kontroli i postępowań podatkowych, zarówno przed organami podatkowymi jak i przed sądami administracyjnymi. Reprezentuję klientów w sprawach odpowiedzialności osób trzecich (w tym członków zarządu osób prawnych) za zobowiązania podatkowe.

 • Prawo podatkowe

  Obsługa przedsiębiorstw, optymalizacja podatkowa inwestycji, audyt podatkowy przedsiębiorstwa, kontrola podatkowa, postępowanie podatkowe

 • Prawo cywilne

  Windykacje, testamenty, spadki, odszkodowania, prawo nieruchomości, sprawy kredytów denominowanych i indeksowanych we frankach szwajcarskich (CHF)

 • Prawo korporacyjne

  Umowy, negocjacje, reprezentacja przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi, sprawy KRS

 • Prawo nowych technologii

  Własność intelektualna, prawa autorskie

Nasz zespół

DAMIAN NARTOWSKI

Radca prawny
Specjalizuje się w sprawach cywilnych oraz gospodarczych. Uczestniczy w ustalaniu taktyki procesowej oraz w rozprawach dotyczących m.in. kredytów z elementem walutowym („toksyczne kredyty”), czy też roszczeń kierowanych wobec członków zarządów spółek z o.o. Przygotowuje projekty umów zawieranych przez przedsiębiorców, a także dokumentację niezbędną do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, przekształceń podmiotów gospodarczych oraz zakończenia ich funkcjonowania, łącznie z przeprowadzeniem postępowania likwidacyjnego.

JUSTYNA MIGDAŁ-SKUBLICKA

Radca prawny
Radca prawny

KINGA MORAS-OLAŚ

Radca prawny
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UJ. Stypendystka na Johannes Kepler Universität Linz. Absolwentka Szkoły Prawa Austriackiego Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Wiedeńskiego. Doktorantka w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej na wydziale Prawa i Administracji UJ. Zajmuje się bieżącą obsługą przedsiębiorców, w tym spółek prawa handlowego, wspólnot mieszkaniowych oraz osób fizycznych. Specjalizuje się w prawie pracy, prawie gospodarczym, prawie spółek handlowych, oraz prawie cywilnym.

dr ANDRZEJ OLAŚ

Adwokat
Doktor nauk prawnych. Wykładowca w Zakładzie Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Adiunkt w Katedrze Prawa i Administracji Instytutu Politologii na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie Absolwent Szkoły Prawa Amerykańskiego WPiA UJ i The Catholic University of America Columbus School of Law. Członek Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych. Specjalizacje: spory sądowe zwłaszcza postępowanie cywilne, arbitraż handlowy, nieruchomości, prawo gospodarcze i handlowe.

DOMINIKA MŁYNARCZYK

Aplikantka radcowska
Absolwentka Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Specjalizuje się w prawie cywilnym, w szczególności w prawie pracy oraz metodach polubownego rozwiązywania sporów. Swoje doświadczenie nabyła pracując w krakowskich kancelariach. Odbyła także zagraniczną praktykę w międzynarodowej kancelarii prawnej w Lizbonie. Zajmuje się m. in. analizą prawną, bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych oraz sporządzaniem pism procesowych.

KATARZYNA NARTOWSKA

Kierownik biura
Zajmuje się organizacją pracy kancelarii.

Dla firm

Pełna obsługa prawna dla klienta biznesowego

Wieloletnia współpraca z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w różnych formach prawnych - od jednoosobowej działalności gospodarczej, poprzez spółki cywilne, spółki prawa handlowego do spółek notowanych na GPW – pozwoliła poznać i zrozumieć procesy biznesowe oraz relacje gospodarcze zachodzące w różnej wielkości firmach.

Zdobyta wiedza i doświadczenie pozwala na zaoferowanie przedsiębiorcom usług prawnych adekwatnych do ich potrzeb na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia:

Rozpoczęcie działalności gospodarczej

Wybór formy prawnej optymalnej dla rodzaju i zakresu planowanej działalności przy uwzględnieniu funkcji przypisanych zaangażowanym osobom oraz potrzeby zabezpieczenia ich interesów, wsparcie i reprezentacja w procesach rejestrowych przed organami administracji i sądem w sprawach z zakresu KRS.

Prowadzenie działalności gospodarczej

Wsparcie w każdym aspekcie prowadzenia firmy, min.:

 • wybór optymalnych form rozliczeń podatkowych,
 • porady i opinie w bieżących sprawach przedsiębiorstwa,
 • przygotowanie projektów umów,
 • analiza projektów umów przedstawionych przez kontrahentów,
 • audyty prawne i podatkowe,
 • optymalizacja prawna i podatkowa działań podejmowanych przez przedsiębiorców,
 • przygotowanie dokumentacji cen transferowych,
 • szkolenia dla pracowników,
 • udział w negocjacjach,
 • wsparcie i reprezentacja w procesie pozasądowego rozwiązywania sporów,
 • wsparcie i reprezentacja w postępowaniach przed organami administracji, w tym w szczególności przed organami podatkowymi (np. Naczelnik Urzędu Skarbowego, Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej, Dyrektor Izby Skarbowej) na każdym etapie postępowania (czynności sprawdzające, kontrola podatkowa, kontrola skarbowa, postępowanie podatkowe),
 • wsparcie i reprezentacja w sprawach przed sądami administracyjnymi i sądami powszechnymi,
 • windykacja należności (od wezwania do zapłaty, poprzez etap sądowy, egzekucyjny do np. zniesienia wspólności majątkowej małżeńskiej dłużnika i odzyskania odrzuconego spadku),
 • wsparcie i doradztwo w sprawach wewnętrznych spółki (połączenia, podziały, przekształcenia, restrukturyzacja firm),
 • reprezentacja przed organami administracji i sądem w sprawach z zakresu KRS.

Zakończenie działalności gospodarczej

Przygotowanie projektów aktów korporacyjnych, reprezentacja przed organami administracji oraz sądem w sprawach z zakresu KRS.

Posiadana i ciągle aktualizowana wiedza wsparta kilkunastoletnim doświadczeniem w obsłudze prawnej i podatkowej podmiotów gospodarczych pozwala na skuteczne zabezpieczenie interesów klientów biznesowych w każdym aspekcie ich funkcjonowania.

Dla klientów indywidualnych

Pomoc w sprawach podatkowych, cywilnych, administracyjnych i rodzinnych.

Codzienne sprawy przysparzają niekiedy problemów, które trudno rozwiązać bez pomocy prawnika. Od kilkunastu lat pomagam ludziom w rozwiązywaniu ich problemów prawnych szczególnie w sprawach:

Podatkowych

 • sposobu opodatkowania dochodu ze sprzedaży ruchomości bądź nieruchomości; mieszkania, działki, domu;
 • opodatkowania otrzymanego spadku lub darowizny,
 • stwierdzenie zasiedzenia,
 • wybór optymalnego sposobu opodatkowania wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych,
 • reprezentuję osoby fizyczne w kontrolach i postępowaniach podatkowych prowadzonych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego, Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej również na etapie odwoławczym przed Dyrektorem Izby Skarbowej czy później przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • reprezentuję osoby fizyczne w postępowaniach z zakresu opodatkowania dochodów z nieujawnionych źródeł,
 • pomagam w sprawach odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe innych osób fizycznych i prawnych (np. członków zarządów osób prawnych).

Cywilnych

Pomoc i reprezentacja przed sądami i organami administracji w sprawach z zakresu:

 • prawa spadkowego (rozrządzenie na wypadek śmierci – np. testament, zapis windykacyjny, stwierdzenie nabycia spadku, zakwestionowanie testamentu, dział spadku, zachowek itp.),
 • prawa własności (np. ustalenie stanu prawnego nieruchomości, zniesienie współwłasności),
 • zobowiązań (np. odzyskiwanie należności, poszukiwanie majątku dłużnika i podejmowanie działań zmierzających do windykacji wierzytelności z majątku dłużnika, spory dotyczące zawartych umów, dochodzenie roszczeń z tytułu kar umownych, odszkodowań i zadośćuczynień),
 • doradztwo i wsparcie w toku negocjacji i polubownego zakończenia sporu.

Administracyjnych

Pomoc i reprezentacja przed organami administracji oraz przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Rodzinnych

Pomoc i reprezentacja w sprawach rozwodowych, o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności małżeńskiej pomiędzy małżonkami, prawo majątkowe małżeńskie np. ustanowienie rozdzielności majątkowej, sprawy o alimenty.

Mediacje

W sprawach cywilnych i rodzinnych warto w pierwszej kolejności podjąć próbę polubownego rozwiązanie konfliktu na możliwie wczesnym jego etapie. Mediacja jest narzędziem umożliwiającym szybkie i satysfakcjonujące dla obu stron rozwiązanie problemu bez konieczności angażowania znacznych nakładów finansowych i emocjonalnych. Zaangażowanie w ten proces radcy prawnego zapewni profesjonalne przygotowanie projektu ugody oraz odpowiednie zabezpieczenie interesów każdej ze stron mediacji.

Odszkodowania

Pomoc w dochodzeniu roszczeń

Osoby poszkodowane w wypadkach często nie zdają sobie sprawy z tego, że nie posiadają pełnych informacji na temat przysługujących im praw. Przedstawiciele firm ubezpieczeniowych dążą najczęściej do ugody, która z reguły jest zawierana na warunkach niekorzystnych dla poszkodowanego (poprzez zaniżanie kwoty odszkodowania) i uniemożliwia mu dalsze dochodzenie roszczeń.

Aby upewnić się, że proponowana przez ubezpieczyciela kwota jest ustalona zgodnie z przepisami prawa i treścią zawartych umów, warto skorzystać z pomocy prawnika, który posiada wiedzę niezbędną do ustalenia rodzaju i zakresu przysługujących roszczeń.

Moja kancelaria zapewnia pomoc w dochodzeniu odszkodowań m.in. z tytułu odpowiedzialności cywilnej. Roszczenia te są wysuwane w stosunku do firm ubezpieczeniowych bądź innych podmiotów, na których ciąży obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody. Zajmuję się pełną obsługą procesu uzyskiwania rekompensaty, reprezentuję Klienta w toku zgłaszania szkód, negocjacji z firmami ubezpieczeniowymi a także przed sądami. Pomagam również w podjęciu odpowiednich działań w przypadkach spornych np. gdy zasądzona kwota okazała się za niska bądź nastąpiła odmowa jej wypłaty.

Specjalizuję się w dochodzeniu odszkodowań z tytułu:
 • szkód osobowych,
 • szkód majątkowych,
 • szkód komunikacyjnych,
 • wypadków losowych,
 • wypadków przy pracy,
 • wypadków w gospodarstwach rolnych,
 • śmierci bliskiej osoby.

Aktualności

Komentarze prawnicze

Wyślij wiadomość

Odpowiem w najbliższym możliwym czasie